www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Metody badania skuteczności działań marketingowych » Koszty badań marketingowych

Koszty badań marketingowych

Informacja w dzisiejszych czasach stała się towarem bezcennym. Aby opracować skuteczną strategię marketingową przedsiębiorstwo potrzebuje informacji o charakterze wewnętrznym (generowanym przez poszczególne działy) i o charakterze zewnętrznym (generowanym przez szeroko pojęte otoczenie przedsiębiorstwa). Podstawowe problem, o których przedsiębiorstwo chciałoby się czegoś dowiedzieć, dotyczą zazwyczaj: rynku, klientów, produktów oraz działań marketingowych w ocenie jego klientów oraz konkurentów.
O ile gromadzenie i przetwarzanie informacji o charakterze wewnętrznym jest w zasadzie wykorzystywane i realizowane na własny rachunek przez większość przedsiębiorstw, o tyle zbieranie i przetwarzanie informacji o charakterze zewnętrznym nastręcza wielu podmiotom sporych trudności.

Badania bazujące na źródłach zewnętrznych, może przedsiębiorstwo realizować na własną rękę. Może je też zlecić na zewnątrz – wyspecjalizowanej firmie badawczej. Jeśli badania otoczenia robione są na własną rękę, podstawowe trudności z jakimi można mieć tu do czynienia, to odpowiednie kompetencje zatrudnionego personelu oraz możliwości techniczne oraz finansowe realizacji badania (np. organizacja lub wynajęcie sieci ankieterskiej, wynajęcie pomieszczeń do wywiadów zogniskowanych). W przypadku zlecenia badań na zewnątrz głównym problemem stają się koszty.

Z punktu widzenia zlecającego można wyróżnić kilka komponentów kosztu: czas – utracony na kontakty z agencją, oraz wiedza potrzebna do oceny raportu z badań, niezbędna do odszyfrowania pozostawionych bez komentarzy liczb, tzw. koszty psychologiczne.

Z wszystkich tych elementów największe znaczenie ma cena.

Wybór ofert badań marketingowych zależy od potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Jeśli przedsiębiorstwo chce przeprowadzić badania marketingowe, ale pragnie znacznie obniżyć ich koszt, ma do wyboru kilka możliwości. Po pierwsze jeśli chce zrealizować badania ilościowe może zmniejszyć próbę lub zrezygnować z badań ilościowych na rzecz jakościowych.

Po drugie może skorzystać z usług małej agencji badawczej, instytutu naukowo – badawczego lub szkoły wyższej.

Po trzecie może spróbować przeprowadzić badania z pomocą własnego działu marketingu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.